เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ ดับเพลิง ๐-๗๗๘๙-๑๒๓๗ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
E-mail Address : t_namchuet@hotmail.go.th