Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำจืด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
ข้อมูลเทศบาล
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ภาระกิจเทศบาล
  แผนที่และการเดินทาง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  คำแถลงนโยบาย
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
  ระบบการจัดวางควบคุมภายใน
  งานสวัสดิการ
  การประเมิน ITA 2019
  การประเมิน ITA 2020
  การประเมิน ITA 2021
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  คำสั่งรักษาราชการแทน
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายยงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประมวลภาพ
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพโครงการในพื้นที่
 
คู่มือบริการประชาชน
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลสนามกีฬาภายในเขต
  ข้อมูลผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด
 
หน่วยงานภายใน
 
  มุมศิลปะ ทต.น้ำจืด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำจืด
  วัดจันทราราม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 (ดู : 99) 25 มี.ค. 2564
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมระบบประปา สายจรพาณิชย์ หมู่ 3 (ดู : 97) 23 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 (ดู : 92) 19 มี.ค. 2564
การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายระนังนิติการ หมู่ 4 (ดู : 105) 16 มี.ค. 2564
ประกดวราคาจ้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 248) 14 ก.ย. 2563
การประมูลให้จัดเก็บรายได้ตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 221) 8 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอนาฬิกาโครงสร้าง คสล. (ดู : 186) 27 ส.ค. 2563
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา โครงสร้าง ค.ส.ล. หมู่ที่ 3,4 ตำบลน้ำจืด (ดู : 146) 24 ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมระบบประปาสายกิจบำรุง หมู่ที่ 2,3 (ดู : 154) 20 ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและระบบประปา ถนนสายแยกวิจิตรผดุง หมู่ที่ 4 (ดู : 162) 20 ส.ค. 2563
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รางยู สายกิจบำรุง หร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ทีี่ 2,3 ตำบลน้ำจืด (ดู : 95) 17 ส.ค. 2563
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกวิจิตรผดุง พร้อมรางระบายน้ำรางยู และวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืด (ดู : 74) 17 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ 1/2563 (ดู : 128) 23 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบ 2563 (ดู : 127) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดู : 235) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ดู : 277) 22 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 276) 9 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม (ดู : 294) 3 ก.ย. 2562
การประมูลให้จัดเก็บรายได้ตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 436) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา (ดู : 228) 14 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง-แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมจ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 218) 24 ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 215) 18 เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ 1/2562 (ดู : 209) 18 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (ดู : 213) 10 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบรางระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้ายถนนสุดสาคร จากแยกวิจิตรผดุง ถึงแยกระนังนิติการ และถนนเชื่อมวิจิตรผดุง-ระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา (ดู : 268) 18 มี.ค. 2562
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 277) 12 มี.ค. 2562
จ้างออกแบบรางระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุงถึงแยกระนังนิติการ และถนนเชื่อมวิจิตรผดุง - ระนังนิติการ พร้อมท่อจ่ายน้ำประปา (ดู : 271) 4 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (เหรียญรางวัล) (ดู : 151) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บง 818 รน. (ดู : 147) 21 ก.พ. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 206) 15 ก.พ. 2562
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 223) 12 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. (ดู : 144) 8 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บง 818 รน. (ดู : 143) 8 ก.พ. 2562
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 259) 4 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) (ดู : 142) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5342 รน. (ดู : 144) 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) (ดู : 134) 22 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ค่าเช่าเวที พร้อมอุปกรณ์) (ดู : 139) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่าง) (ดู : 138) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ค่าของรางวัล) (ดู : 133) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 140) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) (ดู : 139) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย (ดู : 144) 29 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเรือพายขึ้นโขนชิงธงสระน้ำหนองใหญ่ ประจำปี 2561 (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) (ดู : 141) 29 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (ดู : 146) 26 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (ดู : 143) 16 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือหัวถนน (ดู : 160) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 142) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ ประจำปี 2561 (เสื้อกีฬา) (ดู : 146) 17 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ ประจำปี 2561 (ดู : 140) 17 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพบปะ ประชุมชี้แจงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) (ดู : 137) 4 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพบปะประชุมชี้แจงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) (ดู : 147) 4 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร (ดู : 320) 19 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลำโพง Bose ทะเบียนครุภัณฑ์ 459 48 0017-0018-0022-0023 (ดู : 296) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 330) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (ดู : 295) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปีที่ 15 เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2018 (ค่าถ้วยรางวัล) (ดู : 202) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปีที่ 15 เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2018 (ค่าลูกฟุตซอล) (ดู : 207) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปีที่ 15 เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2018 (ค่าป้ายไวนิล) (ดู : 210) 10 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปีที่ 15 เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2018 (ค่าสนาม) (ดู : 229) 10 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ ดับเพลิง ๐-๗๗๘๙-๑๒๓๗ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
E-mail Address : t_namchuet@hotmail.go.th
  Copyright © 2016. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs