Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำจืด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
ข้อมูลเทศบาล
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ภาระกิจเทศบาล
  แผนที่และการเดินทาง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
  ระบบการจัดวางควบคุมภายใน
  งานสวัสดิการ
  การประเมิน ITA 2019
  การประเมิน ITA 2020
  การประเมิน ITA 2021
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายยงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประมวลภาพ
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพโครงการในพื้นที่
 
คู่มือบริการประชาชน
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หน่วยงานภายใน
 
  มุมศิลปะ ทต.น้ำจืด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำจืด
  วัดจันทราราม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับถุงยังชีพ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 108) 9 มิ.ย. 2564
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 18) 19 พ.ค. 2564
การมอบถุงยังชีพ (ดู : 21) 19 พ.ค. 2564
แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ดู : 38) 13 พ.ค. 2564
ประกาศจากเทศบาลตำบลน้ำจืด เรื่องปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด เนื่องจากสถานะการณ์ Covid-19 (ดู : 37) 5 พ.ค. 2564
ประกาศจากเทศบาลตำบลน้ำจืด เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ.2564 (ดู : 42) 3 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 64) 27 ม.ค. 2564
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 112) 25 ม.ค. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 64) 24 ม.ค. 2564
ราคมประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 74) 20 ม.ค. 2564
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 91) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำจืด เรื่อง ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 48) 15 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำจืด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 72) 8 ธ.ค. 2563
การเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 89) 26 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำจืด เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 77) 26 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562. (ดู : 147) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำจืด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 137) 6 ส.ค. 2563
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 118) 5 ส.ค. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย?ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็น (ดู : 93) 30 มิ.ย. 2563
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของเทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2563 ผ่านระบบ (ITAS) (ดู : 160) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 164) 29 พ.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 195) 13 พ.ค. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด ตาม พ.ร.บ.ที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 87) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเลื่อนกำหนดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 16 (ดู : 203) 10 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 539) 9 มี.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 16 (ดู : 251) 4 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 311) 3 มี.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 248) 12 ก.พ. 2563
การชำระภาษี ประจำปี 2563 (ดู : 223) 20 ม.ค. 2563
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำจืด (ดู : 162) 16 ธ.ค. 2562
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 (ดู : 174) 16 ธ.ค. 2562
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 349) 3 ธ.ค. 2562
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 209) 24 ต.ค. 2562
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ปีที่ 16 “เทศบาลตำบลน้ำจืดแชมป์เปี้ยนชิพ 2019” ระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 211) 17 ต.ค. 2562
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน–วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดระนอง “ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน–วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระนอง ” ในวันอาทิตย์ 15 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ “ ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี ” (ดู : 167) 11 ต.ค. 2562
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 172) 1 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง การให้เช่าห้องและแผงขายของในตลาดสดเทศบาล (ดู : 169) 1 ต.ค. 2562
ประกาศขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 174) 1 ต.ค. 2562
การแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปีที่ 16 “เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2019” (ดู : 1180) 19 ก.ย. 2562
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 124) 10 ก.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ สังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 217) 7 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 328) 2 ส.ค. 2562
กำหนดการกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ดู : 122) 24 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 186) 22 ก.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ดู : 207) 16 พ.ค. 2562
โปรแกรมการแบ่งสายแข่งขันบอล 7 คน 2019 (ดู : 247) 30 มี.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 15 (ดู : 245) 13 มี.ค. 2562
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 327) 10 ม.ค. 2562
กำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 282) 4 ม.ค. 2562
การให้เช่าห้องและแผงขายของในตลาดสดเทศบาล (ดู : 705) 4 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 112) 11 ธ.ค. 2561
ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของเทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2561 ผ่านระบบ (ITAS) (ดู : 265) 23 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ดู : 295) 13 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 286) 27 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จ) (ดู : 253) 8 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำจืด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 113) 28 เม.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำจืด เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต (ดู : 114) 28 เม.ย. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
  Copyright © 2016. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs