Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำจืด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
ข้อมูลเทศบาล
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ภาระกิจเทศบาล
  แผนที่และการเดินทาง
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  กรอบพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประมวลภาพ
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพโครงการในพื้นที่
 
คู่มือบริการประชาชน
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หน่วยงานภายใน
 
  มุมศิลปะ ทต.น้ำจืด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำจืด
  วัดจันทราราม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 17) 18 เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคเรียนที่ 1/2562 (ดู : 24) 18 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (ดู : 19) 10 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบรางระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้ายถนนสุดสาคร จากแยกวิจิตรผดุง ถึงแยกระนังนิติการ และถนนเชื่อมวิจิตรผดุง-ระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา (ดู : 34) 18 มี.ค. 2562
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 32) 12 มี.ค. 2562
จ้างออกแบบรางระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุงถึงแยกระนังนิติการ และถนนเชื่อมวิจิตรผดุง - ระนังนิติการ พร้อมท่อจ่ายน้ำประปา (ดู : 46) 4 มี.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 49) 15 ก.พ. 2562
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 50) 12 ก.พ. 2562
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 85) 4 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 146) 3 ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายระนังนิติการ ฝั่งซ้าย ถนนสุดสาครจากแยกวิจิตรผดุง - แยกระนังนิติการและถนนเชื่อมวิจิตรผดุงระนังนิติการพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา (ดู : 116) 28 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร (ดู : 104) 19 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลำโพง Bose ทะเบียนครุภัณฑ์ 459 48 0017-0018-0022-0023 (ดู : 97) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 99) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (ดู : 94) 12 ก.ย. 2561
การประมูลให้จัดเก็บรายได้ตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 99) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปีที่ 15 เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2018 (ค่าถ้วยรางวัล) (ดู : 46) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปีที่ 15 เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2018 (ค่าลูกฟุตซอล) (ดู : 48) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปีที่ 15 เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2018 (ค่าป้ายไวนิล) (ดู : 48) 10 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปีที่ 15 เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2018 (ค่าสนาม) (ดู : 47) 10 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) (ดู : 46) 10 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) (ดู : 49) 4 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ดู : 47) 3 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมอาชีพและเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 46) 31 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 45) 30 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) (ดู : 47) 30 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด (ค่าบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง , ค่าบรรจุแก๊ส) (ดู : 49) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลน้ำจืด (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) (ดู : 45) 27 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 47) 23 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดำเนินการติดตั้งยางชะลอความเร็ว บริเวณถนนสายวิจิตรผดุง ถนนสายนทีจร ถนนสายสมานมิตร (ดู : 45) 14 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (ดู : 49) 10 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 46) 10 ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร (ดู : 104) 10 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ค่าเครื่องเสียง ไฟแสงสี) (ดู : 47) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ค่าเวที) (ดู : 47) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ดู : 46) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดระเบียบทาพื้นผิวจราจรในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 71) 31 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) (ดู : 78) 26 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ค่าเครื่องเสียง) (ดู : 76) 25 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) (ดู : 71) 23 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ดู : 51) 23 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอรราคา จัดซื้อโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (ค่าวัสดุ) (ดู : 47) 19 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ดู : 48) 18 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (ดู : 44) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) (ดู : 46) 11 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) (ดู : 44) 6 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5270 รน. (ดู : 55) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 57) 3 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย (ดู : 56) 3 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ดู : 110) 25 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 49) 22 มิ.ย. 2561
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางโครงารปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร (ดู : 110) 22 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก 7410 รน. (ดู : 47) 21 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น-5605 รน. (ดู : 48) 21 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บง 818 รน. (ดู : 47) 21 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) (ดู : 48) 13 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) (ดู : 46) 13 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ดู : 115) 11 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 46) 8 มิ.ย. 2561
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ดู : 124) 8 มิ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
  Copyright © 2016. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs