Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำจืด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
ข้อมูลเทศบาล
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ภาระกิจเทศบาล
  แผนที่และการเดินทาง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  คำแถลงนโยบาย
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
  ระบบการจัดวางควบคุมภายใน
  งานสวัสดิการ
  การประเมิน ITA 2019
  การประเมิน ITA 2020
  การประเมิน ITA 2021
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  คำสั่งรักษาราชการแทน
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายยงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประมวลภาพ
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพโครงการในพื้นที่
 
คู่มือบริการประชาชน
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลสนามกีฬาภายในเขต
  ข้อมูลผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด
 
หน่วยงานภายใน
 
  มุมศิลปะ ทต.น้ำจืด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำจืด
  วัดจันทราราม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 การประมูลให้จัดเก็บรายได้ตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 437 คน
ประกาศวันที่  3 กันยายน 2562

                         ด้วยเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะให้เอกชนประมูลจัดเก็บรายได้ตลาดนัดเทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเวลา 1 ปี โดยให้ผู้ประมูลได้จัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563  ผู้ประสงค์จะประมูล ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขประกอบการยื่นซองประมูลการจัดเก็บรายได้ ดังนี้

1. ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพและหลักฐานมั่นคงที่ทางเทศบาลเชื่อถือได้ 

2. แบบใบประมูลให้ใช้ตามที่เทศบาลตำบลน้ำจืดกำหนด และได้จัดไว้เพื่อบริการแก่ผู้ประสงค์จะยื่นซองประมูล ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่  4  กันยายน  2562  จนถึงวันที่  20  กันยายน 2562  ในวันและเวลาราชการ

3. การกรอกข้อความในใบประมูลต้องกรอกให้เรียบร้อยและชัดเจนก่อนบรรจุซองปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  โดยผู้ประมูลจัดเก็บรายได้ตลาดนัดให้เขียนว่า “ซองประมูลการจัดเก็บรายได้ตลาดนัดเทศบาล”  ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่าตลาดนัดปีละ    450,000  บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ผู้ยื่นซองประมูลต้องยื่นเงินสดประกันซองประมูลราคา  ซองละ  22,500   บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไว้ต่อเทศบาล เงินมัดจำดังกล่าวนี้จะคืนให้สำหรับผู้ประมูลไม่ได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบผลการประมูล ส่วนรายที่ประมูลได้เทศบาลจะยึดไว้จนกว่าจะทำสัญญากับเทศบาลเรียบร้อย หากผู้ประมูลได้ไม่มาทำสัญญากับเทศบาลภายใน 7 วัน หลังจากที่ทราบว่าประมูลได้ไม่ว่ากรณีใดๆ เทศบาลจะริบเงินประกันซองดังกล่าวและเทศบาลจะประกาศเปิดประมูลใหม่ หรืออาจจะให้รายที่เสนอราคารองลงมาทำสัญญากับเทศบาลตำบลน้ำจืดต่อไป

5. การประมูลจัดเก็บรายได้จะดำเนินการประมูลเป็นรายปี  โดยให้ผู้ประมูลจัดเก็บตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  30  เดือน กันยายน 2563 

6. กำหนดวันยื่นซองประมูล ในวันศุกร์ที่  20 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำจืด เมื่อสิ้นสุดเวลารับซองแล้วคณะกรรมการจะดำเนินการเปิดซองประมูลในวันเดียวกัน ณ สถานที่รับซองนั้น โดยเปิดซองต่อหน้าผู้ประมูลซึ่งมีอยู่ขณะที่เปิดซองประมูลโดยทำการเปิดซองประมูล เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

7. ผู้ประมูลได้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ที่เทศบาลกำหนดไว้ดังนี้

                    7.1 ราคาที่จะเก็บแต่ละแผงและราคาค่าใช้บริการห้องน้ำต้องเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด

                    7.2 ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยประเมินจากราคาทุนทรัพย์ โดยคำนวณประเมินในอัตราร้อยละ 0.3 ของราคาทุนทรัพย์และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าตลาดนัดเทศบาลทั้งสิ้นโดยไม่มีค้าง      

                    7.3 ผู้ประมูลได้จะต้องดูแลและรักษาความสะอาดในบริเวณตลาดที่ประมูลได้รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง โดยจัดจ้างบุคคลที่ทางเทศบาลตำบลน้ำจืดเห็นด้วย

                    7.4 ผู้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาซ่อมแซมเล็กน้อย และซ่อมแซมใหญ่เพื่อรักษาสถานที่เช่าและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เช่าและบริเวณให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

8. ผู้ประมูลได้ต้องทำสัญญากับเทศบาลภายในวันที่  1  ตุลาคม  2562 ถ้าไม่ทำสัญญาภายในกำหนดนี้ เทศบาลจะดำเนินการ ตามข้อ 4 กับผู้ประมูลได้ต่อไป

9. ผู้ประมูลได้จะต้องวางเงินประกันสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลได้ให้เทศบาลตำบลน้ำจืดไว้ และเงินประกันดังกล่าวจะคืนให้เมื่อหมดอายุสัญญาและผู้ประมูลได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาทุกประการแล้ว

10. ผู้ประมูลได้ต้องนำเงินที่ประมูลได้ในแต่ละเดือนให้กับเทศบาล ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน  หากจัดส่งภายในกำหนดนี้ไม่ได้ จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1.5 %   ของราคาที่จะต้องชำระรายเดือน

11. ในการประมูลนี้ เทศบาลตำบลน้ำจืดจะสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะตกลงกับผู้ประมูลรายหนึ่งรายใดก็ได้ หรือยกเลิกการประมูลในกรณีผู้ประมูลเสนอราคาต่ำกว่าที่ทางเทศบาลกำหนดหรือที่จัดเก็บในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และไม่จำเป็นต้องทำสัญญากับผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงเสมอไป

12. รายละเอียดต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้สอบถามได้จากเทศบาลตำบลน้ำจืดได้ทุกวัน  ในเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  20   กันยายน   2562

                             ประกาศ ณ วันที่   3    เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562

                                                (นายอุกฤษฐ์  ตันติธรรมานันท์)

                                                  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืด

 

                               รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลน้ำจืด

          ผู้ประมูลได้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เทศบาลกำหนดไว้ดังนี้

1. ราคาที่จะเก็บแต่ละแผงและค่าบริการห้องน้ำต้องเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด การปรับราคาค่าเช่าแผงจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากทางเทศบาลเท่านั้น

2. ผู้ประมูลได้จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยประเมินจากราคาทุนทรัพย์ โดยคำนวณประเมินในอัตราร้อยละ 0.3 ของราคาทุนทรัพย์

3. ผู้ประมูลได้จะต้องทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัทประกันภัยโดยผู้เช่าเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันแทนผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะต้องนำกรมธรรม์ดังกล่าวมามอบให้เช่าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาเช่า

4. หากเทศบาลมีกิจกรรมหรือเหตุจำเป็นที่ต้องใช้อาคารฯ หรือใช้สถานที่บริเวณตลาดนัด ผู้เช่าต้องงดหรือเลื่อนวันให้บริการตลาดนัด ทางเทศบาลจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. ผู้ประมูลได้จะต้องดูแลและรักษาความสะอาดในบริเวณตลาดที่ประมูลได้รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง โดยจัดจ้างบุคคลที่ทางเทศบาลตำบลน้ำจืดเห็นชอบด้วย

6. ผู้เช่ามีหน้าที่ในการดูแลรักษาซ่อมแซม อาคารที่เช่า ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เช่าและบริเวณให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่ากำหนด ทั้งนี้โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เว้นแต่การชำรุดทรุดโทรมที่เกิดขึ้นตามสภาพของอาคารที่เช่าจนถึงขนาดต้องซ่อมแซมใหญ่ ผู้ให้เช่าจึงจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมนั้น

7. ผู้ประมูลได้จะต้องนำเงินประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลได้ในวันทำสัญญา และเงินประกันสัญญานี้จะคืนเมื่อครบกำหนดของสัญญาเช่า ภายใน 15 วันของวันที่สิ้นสุดสัญญาเช่าของปีนั้นๆ                        

8. ผู้ประมูลได้ต้องชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยชำระพร้อมค่าเช่ารายเดือนของทุกๆเดือน แต่ในกรณีที่มีบริษัท ห้างร้าน หรือตัวแทนอื่นๆที่ขอเช่าพื้นที่เป็นครั้งคราว ซึ่งนอกเหนือจากร้านค้าเดิมที่อยู่ประจำของวันที่มีตลาดนัดปกติ เช่น การจัดมินิคอนเสิร์ต การจัดงานขอบคุณลูกค้า การจัดแสดงสินค้า งานออกบูธ หรือการจัดรายการสินค้าต่างๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปกติ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า และชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมจากเดิมตามที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร                       

9. ผู้เช่าจะได้รับสิทธิ์เก็บค่าเช่าแผงตลาดนัดในวัน(วันพฤหัสบดี – วันศุกร์) รวมทั้งจัดเก็บค่าห้องตั้งแต่วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. – วันศุกร์ เวลา 12.00 น.ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563

10. มีการจัดทำทะเบียนผู้ขายของในตลาด โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย

11. ดูแลผู้จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารให้จำหน่ายบนแผงที่ทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทำควาสะอาดง่าย สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร อาจจะเป็นแบบพับเก็บได้

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 81.03 KB.]
 
 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ ดับเพลิง ๐-๗๗๘๙-๑๒๓๗ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
E-mail Address : t_namchuet@hotmail.go.th
  Copyright © 2016. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs