Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำจืด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
ข้อมูลเทศบาล
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ภาระกิจเทศบาล
  แผนที่และการเดินทาง
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  กรอบพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประมวลภาพ
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพโครงการในพื้นที่
 
คู่มือบริการประชาชน
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หน่วยงานภายใน
 
  มุมศิลปะ ทต.น้ำจืด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำจืด
  วัดจันทราราม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 462 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

เทศบาลตำบลน้ำจืดจึงขอเชิญท่านมาแสดงตน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลตำบลน้ำจืด ตามวันเวลาที่แนบกำหนดการมาพร้อมนี้ หากมาแสดงตนด้วยตนเองไม่ได้ ขอให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน ซึ่งผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจต้องนำหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

-กรณีมาแสดงตน การดำรงชีวิตอยู่ฯด้วยตนเอง

๑.หนังสือแสดงตนฯ      

๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ไม่หมดอายุ

๓.สำเนาทะเบียนบ้าน

-กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตน การดำรงชีวิตอยู่ฯ แทน

๑. หนังสือหนังสือแสดงตนฯ         

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจ(ที่ไม่หมดอายุ)

๓. สำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจ

๔.  หนังสือมอบอำนาจ 

๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(ที่ไม่หมดอายุ)

๖. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ 

**หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้เขียนชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย หากกรณีที่ท่านไม่สามารถเขียนชื่อตนเองได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ(นิ้วหัวแม่มือขวา)**

 
 
 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
  Copyright © 2016. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs