Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำจืด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
ข้อมูลเทศบาล
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ภาระกิจเทศบาล
  แผนที่และการเดินทาง
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  กรอบพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประมวลภาพ
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพโครงการในพื้นที่
 
คู่มือบริการประชาชน
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หน่วยงานภายใน
 
  มุมศิลปะ ทต.น้ำจืด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำจืด
  วัดจันทราราม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการมาแสดงตน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 485 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

เทศบาลตำบลน้ำจืด  จึงขอเชิญท่านมาแสดงตน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   เทศบาลตำบล

น้ำจืด ตามวันเวลาที่แนบกำหนดการมาพร้อมนี้  หากไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้  ขอให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน

เอกสารที่ต้องนำมาในวันที่แสดงความประสงค์ในการรับเบี้ยยังชีพ

- กรณีมาแสดงตน  การดำรงชีวิตอยู่ฯ  ด้วยตนเอง

๑. หนังสือหนังสือแสดงตน   การดำรงชีวิตอยู่ฯ  ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

-กรณีให้ผู้อื่นมาแสดงตน การดำรงชีวิตอยู่ฯ แทน

๑. หนังสือหนังสือแสดงตน  การดำรงชีวิตอยู่ฯ  ๒. หนังสือมอบอำนาจ(ผู้มอบอำนาจต้องเซ็นชื่อมาด้วย)

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้มอบอำนาจ) ๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้มอบอำนาจ) 

๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้รับมอบอำนาจ)  ๖. สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้รับมอบอำนาจ) 

***หมายเหตุ  สำเนาเอกสารทุกอย่างให้เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 
 
 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
  Copyright © 2016. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs