Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำจืด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
ข้อมูลเทศบาล
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ภาระกิจเทศบาล
  แผนที่และการเดินทาง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  คำแถลงนโยบาย
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
  ระบบการจัดวางควบคุมภายใน
  งานสวัสดิการ
  การประเมิน ITA 2019
  การประเมิน ITA 2020
  การประเมิน ITA 2021
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  คำสั่งรักษาราชการแทน
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายยงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประมวลภาพ
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพโครงการในพื้นที่
 
คู่มือบริการประชาชน
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลสนามกีฬาภายในเขต
  ข้อมูลผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด
 
หน่วยงานภายใน
 
  มุมศิลปะ ทต.น้ำจืด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำจืด
  วัดจันทราราม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 การมอบถุงยังชีพ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 58 คน
ประกาศวันที่  19 พฤษภาคม 2564

ประกาศ

        ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ได้แพร่กระจายติดต่อกันเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้ทางราชการต้องวางมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเป็นเหตุให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น งดการเดินทางและการรวมตัวกันของประชาชน หรือจำกัดเพื่อวางมาตรการในการค้าและการขาย ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

        เทศบาลตำบลน้ำจืดได้รับแจ้งจากจังหวัดระนองให้หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นการเฉพาะหน้าโดยให้มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019

        เทศบาลตำบลน้ำจืดขอให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาลงทะเบียนเพื่อขอรับถุงยังชีพได้ครัวเรือนละ 1 ถุง โดยขอให้ หัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด มาลงทะเบียนได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดย

-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในหมู่ที่ 2 ขอให้มาลงทะเบียนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในหมู่ที่ 3 ขอให้มาลงทะเบียนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในหมู่ที่ 4 ขอให้มาลงทะเบียนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

        โดยขอให้นำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มา 1 ชุด ด้วย ดังนั้นท่านที่อาจขัดข้องหรือเตรียมหลักฐานไม่พร้อมในวันดังกล่าวสามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2564 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด หมายเลขโทรศัพท์ 077-891026 หรือ 081-4401223

 
 
 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ ดับเพลิง ๐-๗๗๘๙-๑๒๓๗ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
E-mail Address : t_namchuet@hotmail.go.th
  Copyright © 2016. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs